Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

PERFECTAREA PAȘAPORTULUI

 

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Depunerea cererii:

 

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal de solicitant, în scris, la orice subdiviziune a Agenţiei Servicii Publice, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reşedinţă a solicitantului, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice.

 

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta de până 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte. Dacă actul de identitate de uz intern este nevalabil sau lipseşte, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate.

 

În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea paşaportului acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezentei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru copiii rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului cererea se depune, corespunzător, de autoritătea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.

 

În cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

 

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi existenţa restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii.

 

Acte necesare pentru perfectarea paşaportului:

 

(original + copie / toate actele trebuie să fie emise de Republica Moldova):

 

 • buletin de identitate cu fişa de însoţire, valabil (dacă actul lipseşte dar este valabil, persoana va semna în acest sens o declaraţie la ambasadă);
 • paşaport valabil sau expirat;
 • buletinele de identitate sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită paşaport pentru copil pînă în 18 ani);
 • certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 • la depunerea cererii pentru minorul, al cărui părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, autentificată notarial. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu niciunul din părinţi, se va prezenta declaraţia de acord a ambilor părinţi care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părinteşti, acordul acestuia nu este necesar.

 

PERFECTAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

 

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate

 

 • la prima adresare;
 • preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9); schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • constatarea inexactităţilor, neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente;
 • schimbarea domiciliului;
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • în caz de repatriere;
 • la solicitarea titularului de a-l preschimba.

 

Depunerea cererii:

 

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune de către solicitant, în țară, la Agenția Servii Publice din rază de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.

În străinătate, cererea se depune la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, în statele de reşedinţă a solicitanţilor, la orice altă misiune diplomatică sau oficiu consular de peste hotare.

În cazul minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflăte la tratament forţat, arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Pentru copiii separaţi de părinţi, asupra cărora nu a fost instituită tutela sau curatela sau aflaţi în serviciile sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alt tip de instituţie rezidenţială) cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.

Pentru persoanele imobilizate, aflate la tratament forţat, persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

 

Acte necesare pentru perfectarea buletinului de identitate:

 

(original + copie / actele trebuie să fie emise de Republica Moldova)

 

 • 2 fotografii 10x15cm + 2 fotografii 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerinţe pentru fotografii: Fotografia are cel mult 6 luni. Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepti, cu privirea directă, cu expresie neutră a feţei şi gura închisă. Ochii vor fi deschişi şi neumbriţi de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap şi frezele ce acoperă faţa, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecţii pe faţă sau fundal, efectul ochi roşii. În caz de ochelari, ochii vor apărea fără reflecţii de ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate);
 • buletin de identitate valabil cu fişa de însoţire;
 • paşaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
 • buletinele de identitate cu fişele de însoţire sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită buletin pentru copil pînă în 18 ani);
 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu.