Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași

A A A

Taxe pentru serviciile consulare

TAXE PENTRU SERVICIILE CONSULARE

 

Taxele consulare, precum şi cheltuielile aferente sunt reglementate de către Legea nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare.

 

Taxă consulară – plată efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Cheltuieli aferente – cheltuieli suportate de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova în urma prestării serviciilor consulare.

 

Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

 

Nr.
crt.
ServiciulTariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20
2Tip B - viză de tranzit40
3Tip C - viză de scurtă şedere40
4Tip D - viză de lungă şedere40
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova40
2Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova30
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv150
4Eliberarea titlului de călătorie20
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective300
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie50
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă250
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani50
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei150
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv20
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
30
60
2Autentificarea testamentului30
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj100
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru
o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 (pentru
o pagină)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
20
10
15
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10
11Întocmirea protestelor de mare30
12Asigurarea probelor50
13Alte acte notariale50
VI. Supralegalizarea consulară
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
30
60
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova30
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte30

 

SERVICII SCUTITE DE TAXE CONSULARE

 

Taxa consulară nu se încasează:

 

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

 

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

 

TAXE PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR AFERENTE

 

Tarifele pentru cheltuielile aferente de la prestarea serviciilor consulare de către Consulatul General al Republicii Moldova la Iași

 

 

N/OCapitolul, denumirea serviciilor consulare aferente celor cu platăTariful,
(Euro)
1. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
 - Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al RM;5
 - Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului RM;5
 - Eliberarea titlului de călătorie (la eliberarea titlului pentru minori sau victime ale traficului de fiinţe umane, taxa aferentă nu se percepe).5
2. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
 - Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective0
 - Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30
 - Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective0
 - Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova10
 - Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova0
 - Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie5
3. Înregistrarea actelor de stare civilă
 - Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie5
 - Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă20
 - Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5
 - Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei20
 - Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv5
 - Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv5
4. Îndeplinirea actelor notariale
 - Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

5
10
 - Autentificarea testamentului5
 - Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj10
 - Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale5 (pentru fiecare lună)
 - Legalizarea semnăturilor de pe documente5
 - Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele1 (pentru o pagină)
 - Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele1(pentru o pagină)
 - Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

5
5
5
 - Primirea documentelor la păstrare5 (pentru fiecare lună)
 - Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv5
 - Întocmirea protestelor de mare5
 - Asigurarea probelor5
 - Alte acte notariale5
5. Alte acţiuni consulare
 - Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova5
 - Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte5